top of page

Školní vzdělávací program

Od školního roku 2020/2021 jsme aktualizovali Školní vzdělávací program s názvem „Jsem mateřáček, zvídavý žáček“. I nadále je v souladu se závazným novelizovaným dokumentem „Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV), zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání podle §.4, odst.3 zákona (školský zákon), dalšími obecně platnými právními předpisy a odpovídá současným trendům předškolního vzdělávání. Zároveň jsme ŠVP PV vložili do systému České školní inspekce – INSPISu. Základní filozofií školního vzdělávacího programu je navazovat na rodinnou výchovu, zajistit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, k učení i ke komunikaci s respektováním jeho individuality. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v naší mateřské škole vychází z analýzy z minulých let, z podmínek mateřské školy, města a jeho tradic, okolního přírodního prostředí. V ŠVP PV jsou propojeny všechny oblasti vzdělávání tak, aby bylo možno při plánování výchovně vzdělávací práce do každého integrovaného bloku vstupovat dle aktuálních situací a potřeb dětí. To vše je v souladu s podmínkami vzdělávání. Vzdělávací cíle a záměry Školního vzdělávacího programu „Jsem mateřáček, zvídavý žáček“ jsou společné pro vzdělávání všech dětí v mateřské škole Zvídálek. Pro potřeby dětí se speciálními vzdělávacími potřebami jsou cíle a záměry ŠVP modifikovány vzhledem k jejich možnostem.

Zvídálek-nástěnka-700x900mm.jpg

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ PROJEKTY

rozšiřují školní vzdělávací program

 

Procvičíme jazýček u kluků a holčiček 

(logopedická intervence a podpora čtenářské gramotnosti) 

Cílem projektu je rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu v návaznosti na rozvoj dovedností, které podporují čtenářskou gramotnost dítěte. 

 

Barva, symbol, počet, tvar, kdopak by se počtů bál 

Cílem projektu je podporovat rozvoj matematické gramotnosti dětí předškolního věku. 

 

Poznáváme památky našeho města 

Cílem projektu je přispívat k poznávání kulturního dědictví města Slavkova u Brna, jeho hodnot a tradic a to vše v rozsahu možností dětského chápání. 

 

Ve zdravém těle zdravý duch 

Projekt podporuje zdravý životní styl a vytváří elementární základy pro prevenci sociálně patologických jevů. 

 

Jaro, léto, podzim, zima, v přírodě je vždycky prima 

Projekt podporuje oblast enviromentální výchovy. 

Jeho cílem je probudit v dětech kladný vztah k přírodě a úctu k životu ve všech jeho formách. 

 

Tajemství přírody 

Vyprávění starého stromu 

Cílem obou projektů je založit u dětí elementární povědomí o okolním světě, o dění v živé a neživé přírodě, o vlivu člověka na životní prostředí formou pokusů a objevů. 

 

Rovná záda 

Cílem projektu je prevence vadného držení těla u dětí předškolního věku. 

 

Už vím proč, už vím jak, záviděl by Mat i Pat 

Cílem projektu je podporovat polytechnické vzdělávání dětí. 

Digitalizace nás baví, jsme šikovní a hraví

Cílem je, budovat u dětí, základy digitálních kompetencí.

 

 

Další projekty 

Byly realizovány a zpracovány na základě prožitkového učení. Slouží k doplnění tematických částí, využívají spolupráci s rodiči : 

Popelka 

Pravěk 

Pod pirátskou vlajkou 

U rybníka 

Jak se stát správným indiánem 

bottom of page