Školní vzdělávací program

Od školního roku 2019/2020 jsme nově zpracovali Školní vzdělávací program s názvem „Jsem mateřáček, zvídavý žáček“ tak, aby byl v souladu se závazným novelizovaným dokumentem „Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV), zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání podle §.4, odst.3 zákona (školský zákon), dalšími obecně platnými právními předpisy a aby odpovídal současným trendům předškolního vzdělávání.

Základní filozofií školního vzdělávacího programu je navazovat na rodinnou výchovu, zajistit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, k učení i ke komunikaci s respektováním jeho individuality. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v naší mateřské škole vychází  z analýzy z minulých let, z podmínek mateřské školy, města a jeho tradic, okolního přírodního prostředí.

V ŠVP PV jsou propojeny všechny oblasti vzdělávání tak, aby bylo možno při plánování výchovně vzdělávací práce do každého integrovaného bloku vstupovat dle aktuálních situací a potřeb dětí. To vše je v souladu s podmínkami vzdělávání.

Vzdělávací cíle a záměry Školního vzdělávacího programu „Jsem mateřáček, zvídavý žáček“ jsou společné pro vzdělávání všech dětí v mateřské škole Zvídálek. Pro potřeby dětí se speciálními vzdělávacími potřebami jsou cíle a záměry ŠVP modifikovány vzhledem k jejich možnostem.

DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ PROJEKTY

rozšiřují školní vzdělávací program

 

Logopedické intervence a podpora čtenářské gramotnosti

Cílem projektu je rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu v návaznosti na rozvoj dovedností, které podporují čtenářskou gramotnost dítěte.

 

Barva, symbol, počet, tvar, kdopak by se počtů bál

Cílem projektu je podporovat rozvoj matematické gramotnosti dětí předškolního věku.

 

Poznáváme památky našeho města

Cílem projektu je přispívat k poznávání kulturního dědictví města Slavkova u Brna, jeho hodnot a tradic a to vše v rozsahu možností dětského chápání.

 

Ve zdravém těle zdravý duch

Projekt podporuje zdravý životní styl a vytváří elementární základy pro prevenci sociálně patologických jevů.

 

Jaro, léto, podzim, zima, v přírodě je vždycky prima

Projekt podporuje oblast enviromentální výchovy.

Jeho cílem je probudit v dětech kladný vztah k přírodě a úctu k životu ve všech jeho formách.

 

Tajemství přírody

Cílem projektu je založit u dětí elementární povědomí o okolním světě, o dění v živé a neživé přírodě , o vlivu člověka na životní prostředí formou pokusů a objevů.

 

Rovná záda

Cílem projektu je prevence vadného držení těla u dětí předškolního věku.

 

Už vím proč, už vím jak, záviděl by Mat i Pat

Cílem projektu je podporovat polytechnické vzdělávání dětí.

 

Další projekty:

Byly realizovány a zpracovány na základě prožitkového učení. Slouží k doplnění tematických částí, využívají spolupráci s rodiči :

Popelka

Pravěk

Pod pirátskou vlajkou

U rybníka

Jak se stát správným indiánem

© 2018-2020 Václav Tršo, kresby Alena Slezáková

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now