top of page

V přízemí budovy na Komenského náměstí je také třída "Motýlků". Je prostorná, světlá, orientovaná na východní stranu. Kapacita třídy je 28 dětí, vzdělávají se zde věkově smíšené děti.

Prostor třídy je členěn na hrací centra, rušnější hry se odehrávají v části třídy s kobercem, klidnější aktivity a výtvarné a pracovní činnosti se realizují v části místnosti se stolky. Stolování i odpočinek dětí probíhá ve třídě.

Ke vzdělávacím aktivitám se využívá klavír, dostatečné množství hraček a pomůcek. Dále je ve třídě umístěna televize s LCD obrazovkou, přehrávač DVD, přehrávač VHS.

Součástí třídy je i sociální zařízení a šatna pro děti.

Motýlci

Organizace dne ve třídě Motýlků

 

od 6,15 do 7,00 se děti scházejí ve třídě Kuřátek, pak přecházejí do své třídy

 

6,15 – 8,30

 • doba určená pro předávání dětí a jejich příchod do třídy a vzájemné informace s rodiči

 

Budova MŠ se v 8,30 uzamyká.

 

7,00 – 9,40

Dětem jsou nabízeny:  

 • spontánní hry

 • pohybové aktivity (přirozená cvičení, zdravotní cviky, pohybové hry)

 • individualizované řízené činnosti

 • diskuzní komunitní kruh, logopedická chvilka

 • 9, 00 - děti svačí, nápoje, ovoce a zeleninu mají děti k dispozici celý den

 • podle vzdělávací nabídky třídního vzdělávacího programu se děti účastní didakticky zacílených činností, které mohou probíhat frontálně, ve skupinkách i individuálně, v těchto činnostech si děti rozvíjejí dovednosti: komunikační, estetické, motorické, kooperativní, vytvářejí si povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí

 

9,40 – 11,50

 • děti dokončují své hry a činnosti, připravují se a odcházejí na pobyt venku, na pobytu venku se děti věnují zejména pohybovým aktivitám

 

11,50 – 12,30

 • příprava dětí na oběd

 • oběd

 • příprava na spánek a odpočinek

 

12, 30 – 13,00

 • doba určená k přebírání dětí zákonnými zástupci po obědě

     

12,30 – 14,00

 • děti si poslechnou pohádku a odpočívají na lehátku

 • respektujeme rozdílné potřeby dětí

 • dětem s nižší potřebou spánku nabízíme individualizované řízené činnosti, popřípadě klidové hry

 

od 14,00 hod.

 • děti svačí

 • po svačině si děti hrají, jsou jim nabízeny individualizované řízené činnosti,nebo pokračují v činnostech, které si dopoledne nedokončily

 

14,30 – 16,45

 • doba určená k přebírání dětí zákonnými zástupci a ke vzájemnému předávání informací, (podle provozu jednotlivých tříd se děti od 15, 30 či 15,45 rozcházejí dle rozpisu)

 

Budova se uzamyká v 16,00,  popř. dle potřeby. Po uzamknutí zvoňte na třídu dle rozvrhu

Provoz MŠ končí v 16,45 hod.

 

Uvedené uspořádání dne může být pozměněno v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu, podle aktuálních potřeb a požadavků (kulturní akce, předplavecký výcvik apod.). V průběhu celého dne je kladen důraz na upevňování hygienických,  sebeobslužných a zdvořilostních návyků. Dále na zajištění bezpečnosti dětí, vytváření a respektování dohodnutých pravidel chování.

 

S dětmi ve třídě motýlků pracují p. řed. Mgr. Dagmar Červinková , p. uč. Darina Křížková, p. uč. Mgr. Monika Červinková, šk. asis. Jitka Pokorná                          

Kontakty:

mobil:   720 394 659

bottom of page