top of page

Logopedická prevence

Na základě depistáže SPC Vyškov a ve spolupráci s učitelkami z logopedické třídy je prováděna cílená kolektivní logopedická prevence ve všech třídách MŠ dle zpracovaného projektu logopedické intervence. Dále mohou rodiče využívat poradenskou činnost poskytovanou učitelkami logopedické třídy, SPC i PPP.

Cílem je rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti, komunikativní dovednosti a kultivovaný projev, rozvíjet motoriku jemnou, hrubou, orofaciální a grafomotoriku, koordinovat zrakové a sluchové vnímání.

 

Poradenské služby mateřské školy

 

Zaměření a cíle poradenské služby v mateřské škole

 

Logopedická intervence

Zabezpečit odbornou činnost v prevenci, diagnostice a komplexní logopedické intervenci u dětí intaktních i u dětí s narušenou komunikační schopností. Zabezpečit metodické a konzultační činnosti v oblasti působnosti.

 

Prevence výchovných a výukových problémů

Věnovat se všem dětem s výchovnými a výukovými problémy, dětem s OŠD. Průběžně a dlouhodobě s nimi pracovat a vytvářet tak předpoklady pro snižování těchto problémů. Prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých dětí.

 

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami včetně dětí z jiného kulturního prostředí a dětí se sociálním znevýhodněním. Zmírňovat důsledky zdravotního postižení, zdravotního znevýhodnění a sociálního znevýhodnění a prevence jeho vzniku. Vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností v mateřské škole.

 

Děti nadané

Vytvářet vhodné podmínky, formy a způsoby práce pro děti nadané ve spolupráci s rodinou, školou a poradenskými zařízeními.

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Podporovat rozvoj pedagogicko-psychologických a speciálně pedagogických znalostí a profesních dovedností pedagogických pracovníků ve škole. Zajistit metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.

 

Spolupráce s poradenskými zařízeními

Rozvíjet spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a dalšími zařízeními (orgán sociálně právní ochrany dětí, zdravotnická zařízení, pediatr).

 

Spolupráce se zákonnými zástupci dětí

Prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi mateřskou školou a zákonnými zástupci dětí.

Zprostředkovat odborné přednášky a nabídku odborné literatury.

 

Personální zajištění poradenských služeb: odpovídá Mgr.Dagmar Červinková

 

Poradenská služba - zodpovědný pracovník

  • Prevence výchovných a výukových problémů - třídní učitelky, učitelky logopedky

  • Děti se speciálními vzdělávacími potřebami - třídní učitelky, učitelky logopedky

  • Děti nadané - třídní učitelky

  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků - ředitelka školy, zástupkyně

  • Spolupráce s poradenskými zařízeními - ředitelka školy, zástupkyně, učitelky logopedky

  • Spolupráce se zákonnými zástupci dětí - ředitelka školy, zástupkyně, třídní učitelky

  • Logopedická intervence - třídní učitelky, logopedické asistentky, logopedky

bottom of page