top of page

Třída Koťátek je umístěna v přízemí budovy Komenského náměstí, je orientovaná na západní stranu.Kapacita je 28 dětí. Třída je věkově heterogenní.

Opticky je dělena na hernu s kobercem a část se stolečky.Třída je kvalitně vybavena hračkami a pomůckami. Děti si mohou hrát v těchto hracích centrech: kuchyňka, kadeřnice, obchod, odpočinkový kout s mazlíčkem, literární kout, kout s vláčky, auty a autodráhou. Konstruktivní stavebnice jsou rozmístěny v obou částech třídy. U stolečků jsou dětem nabízeny klidové činnosti, jako jsou stolní hry, grafomotorické listy, výtvarné a pracovní činnosti, manipulační hračky.Stolování probíhá ve třídě, k odpočinku dětí se chystají lehátka.

Zázemí pro děti tvoří šatna a sociální zařízení s umývárnou.

Koťátka

Organizace dne ve třídě Koťátek

 

6,15 do 7,00

 • se děti  scházejí ve třídě Kuřátek, pak přecházejí do své třídy

 

6,15 - 8,30

 • doba určená pro předávání dětí a jejich příchod do třídy a vzájemné informace s rodiči

 

Budova MŠ se v 8,30 uzamyká.

 

7,00 - 9,30

Dětem jsou nabízeny:

 • spontánní hry

 • pohybové aktivity (přirozená cvičení, zdravotní cviky, pohybové hry)

 • individualizované řízené činnosti

 • diskuzní komunitní kruh, logopedická chvilka

 • 8,45 - děti svačí, nápoje, ovoce a zeleninu mají děti k dispozici celý den

 • podle vzdělávací nabídky třídního vzdělávacího programu se děti účastní didakticky zacílených činností, které mohou probíhat frontálně, ve skupinkách i individuálně, v těchto činnostech si děti rozvíjejí dovednosti: komunikační, estetické, motorické, kooperativní, vytvářejí si povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí

 

9,30 – 11,40

 • děti dokončují své hry a činnosti, připravují se a odcházejí na pobyt venku,na pobytu venku se děti věnují zejména pohybovým aktivitám

 

11,40 – 12,30

 • říprava dětí na oběd

 • oběd

 • příprava na spánek a odpočinek

 

12, 30 – 13,00  

 • doba určená k přebírání dětí zákonnými zástupci po obědě

     

12,30 – l4,00

 • děti si poslechnou pohádku a odpočívají na lehátku

 • respektujeme rozdílné potřeby dětí

 • dětem s nižší potřebou spánku nabízíme individualizované řízené činnosti, popřípadě klidové hry

 

od 14,00 hod.

 • děti svačí

 • po svačině si děti hrají, jsou jim nabízeny individualizované řízené činnosti, nebo pokračují v činnostech, které se dopoledne nedokončily.

 

14,30 - 16,45

 • doba určená k přebírání dětí zákonnými zástupci a ke vzájemnému předávání informací,(podle provozu jednotlivých tříd se děti od 15,30 či 15,45 rozcházejí dle rozpisu)

 • Budova se uzamyká v 16,00,  popř. dle potřeby. Po uzamknutí zvoňte na třídu dle rozvrhu

 

Provoz MŠ končí v 16,45 hod.

 

Uvedené uspořádání dne může být pozměněno v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu, podle  aktuálních potřeb a požadavků (kulturní akce, předplavecký výcvik apod.). V průběhu celého dne je kladen důraz na upevňování hygienických,  sebeobslužných a zdvořilostních návyků. Dále na zajištění bezpečnosti dětí,  vytváření a respektování dohodnutých pravidel chování.

 

S dětmi pracují ve třídě Koťátek p. uč. Drahomíra Tršová, p. uč. Veronika Hadincová

                                          

Kontakty:

mobil:   720 346 253

bottom of page