top of page

Třída je umístěna v přízemí budovy orientovaná na severní i jižní stranu, má kapacitu 28 dětí, vzdělávají se zde věkově smíšené děti.

Velký prostor je opticky rozdělen na  hernu a  část se stolečky u kterých děti i stolují. Po obědě se v části třídy rozkládají lehátka pro odpolední odpočinek dětí. Do třídy byl pořízen zcela nový dětský nábytek, který umožnil vytvoření hracích center pro děti.

Děti mají k dispozici samostatnou šatnu a sociální zařízení s umývárnou.

Kuřátka

Organizace dne ve třídě Kuřátek

 

od  6,15 do 7,00 se děti scházejí ve třídě Kuřátek, pak přecházejí do své třídy

 

6,15 – 8,30

 • doba určená pro předávání dětí a jejich příchod do třídy a vzájemné informace s rodiči

 

Budova MŠ se v 8,30 uzamyká.

 

7,00 – 9,40

Dětem jsou nabízeny:  

 • spontánní hry

 • pohybové aktivity (přirozená cvičení, zdravotní cviky, pohybové hry)

 • individualizované řízené činnosti

 • diskusní komunitní kruh, logopedická chvilka

 • 9, 00 - děti svačí, nápoje, ovoce a zeleninu mají děti k dispozici celý den

 • podle vzdělávací nabídky třídního vzdělávacího programu se děti účastní didakticky zacílených činností, které mohou probíhat frontálně, ve skupinkách i individuálně, v těchto činnostech si děti rozvíjejí dovednosti: komunikační, estetické, motorické, kooperativní, vytvářejí si povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí

 

9,40 – 11,50

 • děti dokončují své hry a činnosti, připravují se a odcházejí na pobyt venku, na pobytu venku se děti věnují zejména pohybovým aktivitám

 

11,40 – 12,30

 • příprava dětí na oběd

 • oběd

 • příprava na spánek a odpočinek

 

12, 30 – 13,00

 • doba určená k přebírání dětí zákonnými zástupci po obědě

     

l2,30 – l4,00

 • děti si poslechnou pohádku a odpočívají na lehátku

 • respektujeme rozdílné potřeby dětí

 • dětem s nižší potřebou spánku nabízíme individualizované řízené činnosti, popřípadě klidové hry

 

od 13,50 hod.

 • děti svačí

 • po svačině si děti hrají, jsou jim nabízeny individualizované řízené činnosti nebo pokračují v činnostech, které si dopoledne nedokončily

 

14,30 – 16,45

 • doba určená k přebírání dětí zákonnými zástupci a ke vzájemnému předávání informací,(podle provozu jednotlivých tříd se děti od 15, 30 či 15,45 rozcházejí dle rozpisu )

 

Budova se uzamyká v 16,00,  popř. dle potřeby. Po uzamknutí zvoňte na třídu dle rozvrhu

Provoz MŠ končí v 16,45 hod.

           

Uvedené uspořádání dne může být pozměněno v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu, podle aktuálních potřeb a požadavků (kulturní akce, předplavecký výcvik apod.). V průběhu celého dne je kladen důraz na upevňování hygienických,  sebeobslužných a zdvořilostních návyků. Dále na zajištění bezpečnosti dětí, vytváření a respektování dohodnutých pravidel chování.

 

S dětmi ve třídě Kuřátek pracují p. uč. Marie Vránová a p. uč. Dana Gumanová                               

 

Kontakty:

mobil:   720 394 691

bottom of page