top of page

Přijímání dětí do MŠ ZVÍDÁLEK na školní rok 2024/25

Ředitelka MŠ Zvídálek sděluje, že řádný zápis k předškolnímu vzdělávání bude probíhat v pondělí 6.5. a v úterý 7.5.2024.

 

 • Na našich webových stránkách si můžete stáhnout „Žádost o přijetí“ nebo si tento tiskopis vyzvednout od 20.3.2023 v mateřské škole v době od 8 – 10 hodin.

 

 • Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte s potvrzením od lékaře, kopii rodného listu dítěte, Souhlas se zpracováním osobních údajů a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte přineste, prosím,

  • OSOBNĚ i s dítětem do mateřské školy ve dnech 6.5. a 7.5.2023 od 7,00 do 13,00 hodin do budovy MŠ na Komenského náměstí 495.

  • Zároveň můžete využít Dne otevřených dveří, který bude v pondělí 6.5.2024 v době od 7,30 do 10,30 hodin.

  • Další možný způsob doručení:

   • vhozením do poštovní schránky (MŠ Komenského)

   • do datové schránky školy ( ID fjsk4ve)

   • e-mailem (naskenovanou žádost podepsanou elektronickým podpisem)

 

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání (platí pro děti, které k 31.8.2024 dosáhly věk 5 let) zvolit individuální vzdělávání dítěte. Žádost o individuální vzdělávání předá zákonný zástupce ředitelce školy zároveň s přihláškou do MŠ.

 

U dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami je třeba přinést i zprávu z SPC a od lékaře.

 

Po doručení Žádosti o přijetí do MŠ Vám bude přiděleno registrační číslo.

 

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání (dítě dosáhne věk 5 let do 31.8.2024). Po telefonické dohodě Vám dětská lékařka potvrzení vystaví. Prosím, zajistěte si včas potvrzení žádosti !!

 

Ke stažení na webových stránkách:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Žádost o individuální vzdělávání

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Zápis do mateřské školy je i pro děti z Ukrajiny.

Запис дітей до дитячого садка ZVÍDÁLEK на навчальний рік 2024/25

 

Запис дітей до дитячого садка ZVÍDÁLEK на навчальний рік 2024/25

Директорка дитячого садка Zvídálek повідомляє батькам, що регулярний набір на дошкільну освіту відбуватиметься ,

у понеділок 6 травня та вівторок 7 травня 2024 року з 7.00 до 13.00.

Приходьте особисто з дитиною в дитячий садок,

 в ці дні 6.5. та 7.5.2023 з 7.00 до 13.00 до кабінету директора в будівлі дитячого садка за адресою:

Komenského náměstí 495, Slavkov

Разом з тим, ви можете скористатися Днем відкритих дверей, який відбудеться в понеділок 6.5.2024 з з 7 до 10 год.

Завантажити бланк «Заява на вступ» можна на нашому сайті

 ms-zvidalek.cz або взяти цей бланк з 1.3.2024 в обох корпусах дитячого садка з 7 ранку до 10 ранку.

Принесіть заповнену Заяву про прийом дитини з довідкою від лікаря, згодою на обробку персональних даних (доступною для завантаження на сайті дитячого садка), копією свідоцтва про народження дитини та посвідченням особи законного представника дитини.

Інші можливі способи доставки:

·       кинувши його в поштову скриньку 

(дитячий садок  на «Коменськoго» ) Zvídálek

·       до скриньки даних школи (ідентифікатор fjsk4ve)

·       електронною поштою (відсканована заява, підписана електронним підписом)

Přijímání dětí - obecná kritéria

 • S účinností od 1.9.2017 je zavedeno povinné předškolní vzdělávání, a to pro děti, které dosáhnou 5.roku věku ( a to od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5.roku věku)

 • K předškolnímu vzdělávání budou dle novely zákona č.561/2004 Sb., v planém znění, přednostně přijímány děti, které k datu 31.8. v daném roce dovršily věk čtyř let.

 • Dále budou přednostně přijímány děti, které do konce srpna dovrší věk tří let

 • V případě volné kapacity mohou být přijaty i děti mladší - ty však nemají právní nárok na přijetí do MŠ

 • Všechny děti musí být před přijetím do mateřské školy zcela hygienicky samostatné

 • Nástup všech nově přijatých dětí bude k 1.9. a od tohoto data budou platit zákonní zástupci úplatu dle vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.

 • Zákonný zástupce dítěte s cizím státním občanstvím doloží doklad o povolení pobytu na území ČR.

 • Ředitelka MŠ stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu zápisu do mateřské školy pro následující školní rok v období od 2.května do 16.května. Konkrétní termín zápisu bude zveřejněn způsobem v místě obvyklém ( úřední deska MŠ, webové stránky MŠ, vývěsky v MŠ, Zpravodaj)

 • Ředitelka MŠ rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, popř. stanoví zkušební pobyt dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce

 • Seznam nově přijatých dětí zveřejní, pod přiděleným registračním číslem, ředitelka školy na místě veřejně přístupném – na úřední desce a webových stránkách MŠ Zvídálek, Komenského náměstí, po dobu 15 dní. 

 • Proti rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů od zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky mateřské školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

 • Při přijímání dítěte je třeba dodržovat podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§50 zákona 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví), to znamená, že budou přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním. Neplatí pro děti přijaté k povinnému předškolnímu vzdělávání.

 • Děti se speciálními vzdělávacími potřebami budou přijímány do MŠ za podmínek stanovených vyhláškou č.27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

 • Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku pokud bude volná kapacita v MŠ.

Projekt č. 02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání

Informace pro rodiče k povinnému předškolního vzdělávání od 1. 9. 2017

 • Dítě má právo na zajištění místa ve spádové mateřské škole (MŠ) podle místa trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce dítěte nezvolí jinou MŠ nebo jinou formu vzdělávání.

 • Povinné předškolní vzdělávání probíhá v pracovních dnech. Rozsah stanovuje prováděcí předpis MŠ.

 • Povinnost docházet do MŠ není stanovena pro období školních prázdnin na základních a středních školách, děti však mají právo vzdělávat se i v tomto období.

 • Podmínky uvolňování a omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání stanoví školní řád MŠ.

 • Ředitel MŠ je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.

 • Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy ředitele MŠ.

 • Zákonný zástupce dítěte může v odůvodněných případech zvolit jinou formu povinného předškolního vzdělávání:

 1. Individuální vzdělávání dítěte bez pravidelné denní docházky do MŠ.

 2. Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a školského zákona.

 3. Vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.

 • Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové MŠ nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání. Výdaje individuálního vzdělávání hradí zákonný zástupce s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek.

 • Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 • V průběhu školního roku lze zahájit individuální vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání doručeno řediteli MŠ.

 • Ředitel MŠ zákonnému zástupci doporučí oblasti, v nichž se má dítě individuálně vzdělávat.

 • MŠ ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech, případně doporučí další postup při vzdělávání. Způsob a termíny ověření stanoví školní řád MŠ.

 • Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítě u ověření. Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítě u ověření ani v náhradním termínu, ředitel MŠ ukončí individuální vzdělávání ve správním řízení. Po ukončení individuálního vzdělávání z výše uvedeného důvodu nelze již dítě opětovně individuálně vzdělávat. Odvolání proti rozhodnutí ředitele MŠ nemá odkladný účinek.

 • Zákonný zástupce dítěte spáchá přestupek (pokuta 5 000 Kč), pokud:

 1. Nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce.

 2. Nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání.

 3. Zanedbá péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte.

Kritéria pro přijímací řízení na školní rok 2024/25:

Ředitelka Mateřské školy Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna,, příspěvková organizace, stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. 

 

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

 

Zákonný zástupce dítěte je tak povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole, kde má dítě místo trvalého pobytu (v případě cizince místo pobytu), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. 

Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení §20 odst.2 písm. d) školského zákona.

 

Každá přihláška bude bodově ohodnocena, děti budou přijímány podle dosažených bodů.

V případě rovnosti bodů rozhodne los. Ředitelka MŠ má právo přihlédnout k důvodům zvláštního zřetele ( zvlášť závažné sociální důvody, popř.dítě, které má v MŠ sourozence ).

 

V případě dotazů kontaktujte ředitelku školy e-mailem: ms.zvidalek@volny.cz

nebo telefonicky +420 602 461 908.

bottom of page