top of page

Třída Štěňátek je v poschodí budovy. Kapacita třídy je 28 dětí. Vzdělávají se zde děti věkově smíšené.    

Dostatečně velký prostor třídy je orientovaný na východní stranu, je členěn do hracích a didaktických center, která podporují vzdělávací aktivity předškolních dětí.

Třída je kompletně vybavena pomůckami, audiovizuální technikou a hračkami vhodnými ke vzdělávání věkově smíšených dětí..

Stolování probíhá ve třídě, po obědě se rozkládají lehátka k odpočinku dětí.

Sociální zařízení i šatny jsou přizpůsobeny věku dětí.

Štěňátka

Organizace dne ve třídě Štěňátek

 

od  6,15 do 7,00 se děti scházejí ve třídě Kuřátek, pak přecházejí do své třídy

 

6,15 – 8,30

 • doba určená pro předávání dětí a jejich příchod do třídy a vzájemné informace s rodiči

 

Budova MŠ se v 8,30 uzamyká.

 

7,00 – 9,30

Dětem jsou nabízeny:  

 • spontánní hry

 • pohybové aktivity (přirozená cvičení, zdravotní cviky, pohybové hry)

 • individualizované řízené činnosti

 • diskusní komunitní kruh, logopedická chvilka

 • 8,45 - děti svačí, nápoje, ovoce a zeleninu mají děti k dispozici celý den

 • podle vzdělávací nabídky třídního vzdělávacího programu se děti účastní didakticky zacílených činností, které mohou probíhat frontálně, ve skupinkách i individuálně, v těchto činnostech si děti rozvíjejí dovednosti: komunikační, estetické, motorické, kooperativní, vytvářejí si povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí

 

9,40 – 11,50

 • děti dokončují své hry a činnosti, připravují se a odcházejí na pobyt venku, na pobytu venku se děti věnují zejména pohybovým aktivitám

 

11,50 – 12,30

 • příprava dětí na oběd

 • oběd

 • příprava na spánek a odpočinek

 

12, 30 – 13,00

 • doba určená k přebírání dětí zákonnými zástupci po obědě

     

12,10 – 14,00

 • děti si poslechnou pohádku a odpočívají na lehátku

 • respektujeme rozdílné potřeby dětí

 • dětem s nižší potřebou spánku nabízíme individualizované řízené činnosti, popřípadě klidové hry

 

od 14,00 hod.

 • děti svačí

 • po svačině si děti hrají, jsou jim nabízeny individualizované řízené činnosti nebo pokračují v činnostech, které si dopoledne nedokončily

 

14,30 – 16,45

 • doba určená k přebírání dětí zákonnými zástupci a ke vzájemnému předávání informací, (podle provozu jednotlivých tříd se děti od 15, 30 či 15,45 rozcházejí dle rozpisu)

 

Budova se uzamyká v 16,00,  popř. dle potřeby. Po uzamknutí zvoňte na třídu dle rozvrhu

Provoz MŠ končí v 16,45 hod.

 

Uvedené uspořádání dne může být pozměněno v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu, podle aktuálních potřeb a požadavků (kulturní akce, předplavecký výcvik apod.). V průběhu celého dne je kladen důraz na upevňování hygienických,  sebeobslužných a zdvořilostních návyků. Dále na zajištění bezpečnosti dětí, vytváření a respektování dohodnutých pravidel chování.

 

S dětmi pracují ve třídě Štěňátek p.uč. Ludmila Špánková a p.uč.Jitka Krejčířová, as. ped. Lenka Holochová

                                   

Kontakty:

mobil:   602 813 115

bottom of page