top of page

Zapojení MŠ Zvídálek do projektů

Projekty spolufinancované z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky, prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

 

Aktuální: ​

 • Projekt MŠ Zvídálek Slavkov 002 (OP JAK)

Cílem projektu v MŠ je personální podpora - školní asistent MŠ, vzdělávání pedagogických pracovníků ve vzdělávání MŠ a odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

 • Projekt iSophi 

Cílem je odborná spolupráce při standardizaci nástroje iSophi, který je zaměřen na pedagogickou diagnostiku školní zralosti s využitím moderních technologií 

 • Projekt  MAP II + Projekt MAP III Slavkov u Brna  

Cílem výzvy pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II (MAP II) je podpořit intervence naplánované v místního akčním plánu I vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání. Více zde -  www.map-slavkov.cz 

 • Celé Česko čte dětem 

Cílem projektu je prostřednictvím společného čtení rozvíjet emocionální zdraví dětí, paměť, představivost a myšlení. Posilují se morální hodnoty a vazby mezi dětmi a dospělými. Využíváme i spolupráce s rodinou. 

 

 

Ukončené: 

 • Projekt MŠ Zvídálek Slavkov 63 (Šablony II) 

Cílem projektu u MŠ je personální posílení našeho týmu o školního asistenta a profesní růst pedagogů pomocí vzdělávání a sebevzdělávání v kurzu zaměřeném na polytechnické vzdělávání. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

 • Klokanův kufr 

Cílem projektu je vytvořit kompletní pracovní materiál pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Je zaměřen na dynamickou diagnostiku dětí. Pedagogové získají ucelený přehled o vývoji dítěte. 

 • Skládám, tvořím, myslím 

Cílem je podpořit pedagogy MŠ v oblasti polytechnického vzdělávání z důrazem na praktické využití poznatků v běžném vzdělávacím procesu v mateřské škole 

 • Diagnosticko intervenční nástroje jako prevence školní neúspěšnosti a podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Cílem je soustředit se na možnosti, jak předcházet vzdělávacím problémům, které ovlivňují školní neúspěšnost dětí. 

 • Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání 

Cílem projektu je zvyšování kvality rozvoje komunikačních dovedností a kultivovaného projevu předškolních dětí v návaznosti na školní úspěšnost. 

 • Podpora pregramotnosti v předškolním vzdělávání 

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ. Prostřednictvím společenství praxe všech aktérů rozvíjet profesní kompetence učitelů a budoucích učitelů ISCED 0 v oblasti čtenářské, matematické pregramotnosti a didaktiky předškolního vzdělávání s akcentem na výměnu zkušeností, propojení teorie a praxe z hlediska specifik předškolního vzdělávání (hra, prožitkové, kooperační učení, tvůrčí činností) v souladu s cíli RVP PV. 

 • Projekt  MAP I Slavkov u Brna  

Cílem výzvy pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání  (MAP I) je podpořit intervence naplánované v místního akčním plánu I vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání. 

A3-plakat-publicita.jpg
bottom of page