top of page

Povinně zveřejňované informace:

Název:

Mateřská škola Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace

 

Důvod a způsob založení:

Organizace byla zřízena obcí od 1.1.2003 zřizovací listinou ze dne 4.11.2002 jako příspěvková organizace, pro zajištění předškolního vzdělávání dětí.

 

Předmět její činnosti je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střední, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Organizační struktura:

Je dána organizačním řádem školy:

 

MŠ Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna

MŠ Zvídálek, Koláčkovo náměstí 107, Slavkov u Brna  (odloučené pracoviště)

Školní jídelna, Koláčkovo náměstí 107, Slavkov u Brna

 

Kontaktní údaje:

Telefon: 515 534 937, 544 221 521, 602 461 908, 602 461 909

E-mail: ms.zvidalek@volny.cz

WWW: www.ms-zvidalek.cz

 

Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Červinková
pracoviště na MŠ Komenského nám. 495, Slavkov u Brna
tel.: 515 534 937
mobil: 602 461 908
e-mail: ms.zvidalek@volny.cz

 

​Zástupkyně ředitelky: Drahomíra Tršová
pracoviště na MŠ Komenského nám. 495, Slavkov u Brna
mobil: 602 461 909
e-mail: ms.zvidalek.2@volny.cz

 

Vedoucí školního stravování: Jitka Pokorná

pracoviště na MŠ Komenského: 515 534 922
pracoviště na MŠ Koláčkovo: 544 221 521

Mobil: 773 742 645
e-mail: jidelnamszvidalek@seznam.cz

 

Ekonomka: Jana Brtníková

pracoviště na MŠ Komenského nám. 495, Slavkov u Brna

Mateřská škola na Komenského náměstí:

 

Kontaktní poštovní adresa: 

 

Mateřská škola Zvídálek, Komenského náměstí 495,

684 01 Slavkov u Brna

 

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

 

Je totožná s kontaktní poštovní adresou.

 

Úřední hodiny:

 

Pondělí – pátek   9 – 13 hodin a dle domluvy

 

 

Telefonní čísla:

 

Mobil ředitelka školy: 602 461 908

Mobil zástupkyně ředitelky školy: 602 461 909

Mobil třída Motýlci: 720 394 659

Mobil třída Koťátka: 720 346 253

Mobil třída Kuřátka: 720 394 691

Mobil třída Včelky: 723 204 543

Mobil třída Štěňátka: 602 813 115

Mobil třída Broučci : 722 798 766

Mobil třída Sluníčka : 739 572 660

 

Mateřská škola na Koláčkově náměstí:
Telefon: 544 221 521

Mobil: 773 742 646

Adresa internetových stránek:

www.ms-zvidalek.cz

 

Adresa podatelny:

Výše uvedená adresa podatelny slouží pro doručování dokumentů v listinné podobě i pro doručování dokumentů v elektronické podobě doručovaných na technických nosičích dat – CD, DVD.

 

Elektronická adresa podatelny:

ms.zvidalek@volny.cz

 

Datová schránka:

ID datové schránky: fjsk4ve

 

Případné platby lze poukázat:

čú: 27-3882610217/0100

 

Výjimečně jsou umožněny platby v hotovosti v úředních hodinách na podatelně organizace (u vedoucí školního stravování)

 

IČO:  71002391

 

Plátce daně z přidané hodnoty:

Organizace není plátcem daně z přidané hodnoty.

 

Seznam hlavních dokumentů:

Zřizovací listina

Školní řád

Organizační řád

Provozní řád MŠ

Provozní řád školní jídelny a výdejny

Školní vzdělávací program

 

 

Rozpočet:

Dne 14. 12. 2020 byl zastupitelstvem města schválen rozpočet MŠ Zvídálek na rok 2021.

Rozpočet je vyvěšený na webových stránkách zřizovatele : http://www.slavkov.cz/rozpocty-zrizenych-prispevkovych-organizaci-pro-rok-2021/

 

 

 

Žádosti o informace:

 

Žádosti se podávají:

  • osobně či písemně v organizaci

  • poštou

  • datovou schránkou

  • elektronickým podáním ms.zvidalek@volny.cz

 

 

Nejdůležitější předpisy: (vše ve znění pozdějších předpisů)

 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

 

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků, a studentů se speciálními potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

 

Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

bottom of page