top of page

Broučci

Třída Broučků se nachází v prvním poschodí budovy MŠ na Komenského náměstí a je orientovaná na východní, severní i jižní stranu. Má kapacitu 28 dětí. Slouží ke vzdělávání věkově smíšených dětí.

Velký prostor je opticky rozdělen na  hernu a  část se stolečky u kterých děti i stolují. Po obědě se v části třídy rozkládají lehátka pro odpolední odpočinek dětí. Třída byla dovybavena certifikovaným dětským nábytekem, který umožnil vytvoření hracích center pro děti.Dále byla do třídy ze sponzorského daru zakoupena televize, divadelní paravan a pořízeny nové úložní prostory pro učební pomůcky a metodický materiál.

Děti mají k dispozici samostatnou šatnu a sociální zařízení s umývárnou

Organizace dne ve třídě Broučků


od  6,15 do 7,00 se děti scházejí ve třídě Kuřátek, pak přecházejí do své třídy

 

6,15 – 8,30

 • doba určená pro předávání dětí a jejich příchod do třídy a vzájemné informace s rodiči

Budova MŠ se v 8,30 uzamyká.

 

7,00 – 9,40

 • Dětem jsou nabízeny:  

 • spontánní hry

 • pohybové aktivity (přirozená cvičení, zdravotní cviky, pohybové hry)

 • individualizované řízené činnosti

 • diskusní,  komunitní kruh, logopedická chvilka

 • 9, 00 - děti svačí, nápoje, ovoce a zeleninu mají děti k dispozici celý den

 • podle vzdělávací nabídky třídního vzdělávacího programu se děti účastní didakticky zacílených činností, které mohou probíhat frontálně, ve skupinkách i individuálně, v těchto činnostech si děti rozvíjejí dovednosti: komunikační, estetické, motorické, kooperativní, vytvářejí si povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí

 

9,40 – 11,50

 • děti dokončují své hry a činnosti, připravují se a odcházejí na pobyt venku, na pobytu venku se děti věnují zejména pohybovým aktivitám

 

11,50 – 12,30

 • příprava dětí na oběd

 • oběd

 • příprava na spánek a odpočinek

12, 30 – 13,00

 • doba určená k přebírání dětí zákonnými zástupci po obědě

     

l2,30 – l4,00

 • děti si poslechnou pohádku a odpočívají na lehátku

 • respektujeme rozdílné potřeby dětí a dětem s nižší potřebou spánku nabízíme individualizované řízené činnosti, popřípadě klidové hry

 

od 14,00 hod.

 • děti svačí

 • po svačině si děti hrají, jsou jim nabízeny individualizované řízené činnosti nebo pokračují v činnostech, které si dopoledne nedokončily

 

14,30 – 16,45

 • doba určená k přebírání dětí zákonnými zástupci a ke vzájemnému předávání informací, (podle provozu jednotlivých  tříd se děti od 15, 30 či 15,45 rozcházejí dle rozpisu).

 

  Budova se uzamyká v 16,00,  popř. dle potřeby.

  Po uzamknutí zvoňte na třídu dle rozvrhu.

  Provoz MŠ končí v 16,45 hod.

 

Uvedené uspořádání dne může být pozměněno v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu, podle aktuálních potřeb a požadavků (kulturní akce, předplavecký výcvik apod.). V průběhu celého dne je kladen důraz na upevňování hygienických,  sebeobslužných a zdvořilostních návyků. Dále na zajištění bezpečnosti dětí, vytváření a respektování dohodnutých pravidel chování.

 

S dětmi pracují ve třídě Broučků p.uč. Světlana Machalová a p.uč. Bc. Barbora Habrdová                                          

Kontakty:

telefon: 722 798 766

 

bottom of page