Přijímání dětí – obecná kriteria

 • S účinností od 1.9.2017 je zavedeno povinné předškolní vzdělávání, a to pro děti, které dosáhnou 5.roku věku ( a to od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5.roku věku)
 • K předškolnímu vzdělávání budou dle novely zákona č.561/2004 Sb., v planém znění,      přednostně přijímány děti, které k datu 31.8. v daném roce dovršily věk čtyř let.
 • Dále budou přijímány děti, které do konce srpna dovrší věk tří let
 • V případě volné kapacity mohou být přijaty i děti mladší
 • Všechny děti musí být před přijetím do mateřské školy zcela hygienicky samostatné
 • Nástup všech nově přijatých dětí bude k 1.9. a od tohoto data budou platit zákonní zástupci úplatu dle vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.
 • Zákonný zástupce dítěte s cizím státním občanstvím doloží doklad o povolení pobytu na území ČR.
 • Ředitelka MŠ stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu zápisu do mateřské školy pro následující školní rok v období od 2.května do 16.května. Konkrétní termín zápisu bude zveřejněn způsobem v místě obvyklém ( úřední deska MŠ, webové stránky MŠ, vývěsky v MŠ, Zpravodaj)
 • Ředitelka MŠ rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, popř. stanoví zkušební pobyt dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce
 • Seznam nově přijatých dětí zveřejní, pod přiděleným registračním číslem, ředitelka školy na místě veřejně přístupném – na úřední desce a webových stránkách MŠ Zvídálek, Komenského náměstí, po dobu 15 dní. 
 • Proti rozhodnutí je nutné podat odvolání do 15 dnů od zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky mateřské školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.
 • Při přijímání dítěte je třeba dodržovat podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§50 zákona 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví), to znamená, že budou přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním. Začne však platit výjimka – děti, které mají povinné předškolní vzdělávání musí být přijaty, i když nemají očkování
 • Děti se speciálními vzdělávacími potřebami budou přijímány do MŠ za podmínek stanovených vyhláškou č.27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku pokud bude volná kapacita v MŠ.

 

Projekt č. 02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

Informace pro rodiče k povinnému předškolního vzdělávání od 1. 9. 2017

Ø  Dítě má právo na zajištění místa ve spádové mateřské škole (MŠ) podle místa trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce dítěte nezvolí jinou MŠ nebo jinou formu vzdělávání.

Ø  Povinné předškolní vzdělávání probíhá v pracovních dnech. Rozsah stanovuje prováděcí předpis MŠ.

Ø  Povinnost docházet do MŠ není stanovena pro období školních prázdnin na základních a středních školách, děti však mají právo vzdělávat se i v tomto období.

Ø  Podmínky uvolňování a omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání stanoví školní řád MŠ.

Ø  Ředitel MŠ je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.

Ø  Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy ředitele MŠ.

Ø  Zákonný zástupce dítěte může v odůvodněných případech zvolit jinou formu povinného předškolního vzdělávání:

 • Individuální vzdělávání dítěte bez pravidelné denní docházky do MŠ.
 • Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a školského zákona.
 • Vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.

Ø  Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové MŠ nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání. Výdaje individuálního vzdělávání hradí zákonný zástupce s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek.

Ø  Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Ø  V průběhu školního roku lze zahájit individuální vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání doručeno řediteli MŠ.

Ø  Ředitel MŠ zákonnému zástupci doporučí oblasti, v nichž se má dítě individuálně vzdělávat.

Ø  MŠ ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech, případně doporučí další postup při vzdělávání. Způsob a termíny ověření stanoví školní řád MŠ.

Ø  Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítě u ověření. Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítě u ověření ani v náhradním termínu, ředitel MŠ ukončí individuální vzdělávání ve správním řízení. Po ukončení individuálního vzdělávání z výše uvedeného důvodu nelze již dítě opětovně individuálně vzdělávat. Odvolání proti rozhodnutí ředitele MŠ nemá odkladný účinek.

Ø  Zákonný zástupce dítěte spáchá přestupek (pokuta 5 000 Kč), pokud:

‐          Nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce.

‐          Nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání.

‐          Zanedbá péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte.

 

Kritéria pro přijímací řízení na školní rok 2017/18:

Jejich účelem je pro případ vyššího počtu žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, než které je mateřská škola oprávněna přijmout, stanovit pravidla pro přijetí dětí.

 

K předškolnímu vzdělávání se dle zákona č.561/2004 Sb., v platném znění, přednostně přijímají:

·         děti, které k 31. 8. dosáhly věk 5 let, mají trvalé bydliště ve Slavkově u Brna a pro které je předškolní vzdělávání povinné (6 bodů) 

·         děti k pravidelné celodenní docházce s trvalým bydlištěm ve Slavkově u Brna, které nejpozději k 31. 8. dosáhly věku 4 let (6 bodů)

Následně, pokud to dovolí kapacita mateřské školy, budou přijímány:

·         děti k pravidelné celodenní docházce s trvalým bydlištěm ve Slavkově u Brna, které nejpozději k 31. 8. dosáhly věku 3 let (5 bodů)

·         děti k pravidelné celodenní docházce s trvalým bydlištěm ve Slavkově u Brna, které nejpozději k 31. 12. dosáhnou věk 3 let (4 body)

·         děti, které v průběhu školního roku dosáhnou věk 3 let k pravidelné celodenní docházce s trvalým bydlištěm ve Slavkově u Brna (3 body)

Do logopedické třídy budou děti zařazeny na základě doporučení speciálního poradenského zařízení. 

Každá přihláška bude bodově ohodnocena, děti budou přijímány podle dosažených bodů.

V případě rovnosti bodů bude vždy upřednostněno a přijato starší dítě nebo dítě dle abecedního pořadí.

 

Slavkov u Brna, 17. 3. 2017

 

Zápis do MŠ Zvídálek na školní rok 2017/2018

Dle novely zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, střední, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), v platném znění, se s účinností od 1.1.2017  sjednocuje zápis do mateřských škol na období od 2. května do 16.května.

Zápis dětí do Mateřské školy Zvídálek

Ředitelka MŠ Zvídálek ve Slavkově u Brna sděluje rodičům dětí, že řádný zápis k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Zvídálek na školní rok 2017/2018 se bude konat v úterý 2.května 2017 od 6,30 do 15,30 hodin v ředitelně budovy Mateřské školy Zvídálek na Komenského náměstí ve Slavkově u Brna.

Žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy lze stáhnout z našich webových stránek

www.ms-zvidalek.cz , nebo si je vyzvednout od 3.dubna v mateřské škole.

V den zápisu si také můžete se svými dětmi prohlédnout prostory mateřské školy.

Další informace, včetně kriterií k přijímání dětí, naleznete také na webových stránkách MŠ.

K zápisu přineste vyplněnou přihlášku k předškolnímu vzdělávání s potvrzením od lékaře, průkaz totožnosti zákonného zástupce, rodný list dítěte. Po dohodě s matrikářkou MěÚ ve Slavkově u Brna si trvalý pobyt dítěte ověřím přímo na matrice

 

 

 

                                                                         Mgr.Eva Jurásková

ředitelka MŠ Zvídálek

 

 

V případě dotazů kontaktujte ředitelku školy e-mailem: ms.zvidalek@volny.cz

nebo telefonicky 602 461 908.

 

 

 

 

 

 

© 2012-2017 Václav Tršo, kresby Alena Slezáková

Vytvořeno službou Webnode