© 2018-2019 Václav Tršo, kresby Alena Slezáková

Přijímání dětí do MŠ ZVÍDÁLEK

Ředitelka MŠ Zvídálek ve Slavkově u Brna sděluje rodičům dětí, že řádný zápis k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Zvídálek na školní rok 2019/2020 se bude konat ve čtvrtek 2.května a v pátek 3.května 2019 od 6,30 do 12,00 hodin v ředitelně budovy Mateřské školy Zvídálek na Komenského náměstí ve Slavkově u Brna.

 

Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy si můžete vyzvednout v průběhu měsíce dubna v mateřské škole nebo stáhnout z našich webových stránek www.ms-zvidalek.cz. Ve dnech zápisu si také můžete se svými dětmi prohlédnout prostory mateřské školy. Další informace, včetně kriterií k přijímání dětí, naleznete na webových stránkách MŠ.

 

K zápisu přineste vyplněnou přihlášku k předškolnímu vzdělávání s potvrzením od lékaře, průkaz totožnosti zákonného zástupce, rodný list dítěte. Po dohodě s matrikářkou MěÚ ve Slavkově u Brna si trvalý pobyt dítěte ověřím přímo na matrice. 

Přijímání dětí - obecná kritéria

 • S účinností od 1.9.2017 je zavedeno povinné předškolní vzdělávání, a to pro děti, které dosáhnou 5.roku věku ( a to od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5.roku věku)

 • K předškolnímu vzdělávání budou dle novely zákona č.561/2004 Sb., v planém znění,      přednostně přijímány děti, které k datu 31.8. v daném roce dovršily věk čtyř let.

 • Dále budou přijímány děti, které do konce srpna dovrší věk tří let

 • V případě volné kapacity mohou být přijaty i děti mladší

 • Všechny děti musí být před přijetím do mateřské školy zcela hygienicky samostatné

 • Nástup všech nově přijatých dětí bude k 1.9. a od tohoto data budou platit zákonní zástupci úplatu dle vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.

 • Zákonný zástupce dítěte s cizím státním občanstvím doloží doklad o povolení pobytu na území ČR.

 • Ředitelka MŠ stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu zápisu do mateřské školy pro následující školní rok v období od 2.května do 16.května. Konkrétní termín zápisu bude zveřejněn způsobem v místě obvyklém ( úřední deska MŠ, webové stránky MŠ, vývěsky v MŠ, Zpravodaj)

 • Ředitelka MŠ rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, popř. stanoví zkušební pobyt dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce

 • Seznam nově přijatých dětí zveřejní, pod přiděleným registračním číslem, ředitelka školy na místě veřejně přístupném – na úřední desce a webových stránkách MŠ Zvídálek, Komenského náměstí, po dobu 15 dní. 

 • Proti rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů od zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky mateřské školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

 • Při přijímání dítěte je třeba dodržovat podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§50 zákona 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví), to znamená, že budou přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním. Začne však platit výjimka – děti, které mají povinné předškolní vzdělávání musí být přijaty, i když nemají očkování

 • Děti se speciálními vzdělávacími potřebami budou přijímány do MŠ za podmínek stanovených vyhláškou č.27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

 • Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku pokud bude volná kapacita v MŠ.

Projekt č. 02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání

Informace pro rodiče k povinnému předškolního vzdělávání od 1. 9. 2017

 • Dítě má právo na zajištění místa ve spádové mateřské škole (MŠ) podle místa trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce dítěte nezvolí jinou MŠ nebo jinou formu vzdělávání.

 • Povinné předškolní vzdělávání probíhá v pracovních dnech. Rozsah stanovuje prováděcí předpis MŠ.

 • Povinnost docházet do MŠ není stanovena pro období školních prázdnin na základních a středních školách, děti však mají právo vzdělávat se i v tomto období.

 • Podmínky uvolňování a omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání stanoví školní řád MŠ.

 • Ředitel MŠ je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.

 • Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy ředitele MŠ.

 • Zákonný zástupce dítěte může v odůvodněných případech zvolit jinou formu povinného předškolního vzdělávání:

 1. Individuální vzdělávání dítěte bez pravidelné denní docházky do MŠ.

 2. Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a školského zákona.

 3. Vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.

 • Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové MŠ nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání. Výdaje individuálního vzdělávání hradí zákonný zástupce s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek.

 • Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 • V průběhu školního roku lze zahájit individuální vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání doručeno řediteli MŠ.

 • Ředitel MŠ zákonnému zástupci doporučí oblasti, v nichž se má dítě individuálně vzdělávat.

 • MŠ ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech, případně doporučí další postup při vzdělávání. Způsob a termíny ověření stanoví školní řád MŠ.

 • Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítě u ověření. Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítě u ověření ani v náhradním termínu, ředitel MŠ ukončí individuální vzdělávání ve správním řízení. Po ukončení individuálního vzdělávání z výše uvedeného důvodu nelze již dítě opětovně individuálně vzdělávat. Odvolání proti rozhodnutí ředitele MŠ nemá odkladný účinek.

 • Zákonný zástupce dítěte spáchá přestupek (pokuta 5 000 Kč), pokud:

 1. Nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce.

 2. Nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání.

 3. Zanedbá péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte.

Kritéria pro přijímací řízení na školní rok 2019/2020:

Ředitelka Mateřské školy Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna,, příspěvková organizace, stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímuvzdělávánív mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětío přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětípro mateřskou školu. Předškolní vzděláváníse organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávánípovinné, není-li dále stanoveno jinak.

Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení §20 odst.2 písm. d) školského zákona.

 

Každá přihláška bude bodově ohodnocena, děti budou přijímány podle dosažených bodů.

V případě rovnosti bodů přijímá ředitelka děti od nejstarších (děti narozené od 1.9.2015 do 31.8.2016)a má právo přihlédnout i k důvodům zvláštního zřetele ( zvlášť závažné sociální důvody, popř.dítě, které má v MŠ sourozence ).

 

V případě dotazů kontaktujte ředitelku školy e-mailem: ms.zvidalek@volny.cz

nebo telefonicky +420 602 461 908.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now